Evolution Vol. 2 – Hành trình âm nhạc qua các thế kỷ

Evolution Vol. 2 – Hành trình âm nhạc qua các thế kỷ

 • Evolution Vol. 2 – Hành trình âm nhạc qua các thế kỷ
 • Evolution Vol. 2 – Hành trình âm nhạc qua các thế kỷ
 • Evolution Vol. 2 – Hành trình âm nhạc qua các thế kỷ
 • Evolution Vol. 2 – Hành trình âm nhạc qua các thế kỷ
 • Evolution Vol. 2 – Hành trình âm nhạc qua các thế kỷ
 • Evolution Vol. 2 – Hành trình âm nhạc qua các thế kỷ
 • Evolution Vol. 2 – Hành trình âm nhạc qua các thế kỷ
 • Evolution Vol. 2 – Hành trình âm nhạc qua các thế kỷ
 • Evolution Vol. 2 – Hành trình âm nhạc qua các thế kỷ
 • Evolution Vol. 2 – Hành trình âm nhạc qua các thế kỷ
 • Evolution Vol. 2 – Hành trình âm nhạc qua các thế kỷ
 • Evolution Vol. 2 – Hành trình âm nhạc qua các thế kỷ
 • Evolution Vol. 2 – Hành trình âm nhạc qua các thế kỷ
 • Evolution Vol. 2 – Hành trình âm nhạc qua các thế kỷ
 • Evolution Vol. 2 – Hành trình âm nhạc qua các thế kỷ
 • Evolution Vol. 2 – Hành trình âm nhạc qua các thế kỷ
 • Evolution Vol. 2 – Hành trình âm nhạc qua các thế kỷ
 • Evolution Vol. 2 – Hành trình âm nhạc qua các thế kỷ
 • Evolution Vol. 2 – Hành trình âm nhạc qua các thế kỷ
 • Evolution Vol. 2 – Hành trình âm nhạc qua các thế kỷ
 • Evolution Vol. 2 – Hành trình âm nhạc qua các thế kỷ
 • Evolution Vol. 2 – Hành trình âm nhạc qua các thế kỷ
 • Evolution Vol. 2 – Hành trình âm nhạc qua các thế kỷ
 • Evolution Vol. 2 – Hành trình âm nhạc qua các thế kỷ
 • Evolution Vol. 2 – Hành trình âm nhạc qua các thế kỷ
 • Evolution Vol. 2 – Hành trình âm nhạc qua các thế kỷ
 • Evolution Vol. 2 – Hành trình âm nhạc qua các thế kỷ
 • Evolution Vol. 2 – Hành trình âm nhạc qua các thế kỷ

Thời gian và địa điểm

28/03/2021


Các nghệ sĩ

Barock:

 • Nguyễn Phú Sơn (Cembalo)
 • Phan Đỗ Phúc (Cello)
 • Nguyễn Duy Long (Bassoon)

Cổ điển:

 • Phan Đỗ Phúc (Cello)
 • Hoàng Mạnh Lâm (Oboe)
 • Patcharaphan Khumprakob (Viola)

Lãng mạn:

 • Lưu Đức Anh (Piano)

Hiện đại:

 • Phó Đức Hoàng (Piano)
 • Yuki Urushihara (Trumpet)
 • Dương Hồng Thạch (Piano)
 • Hoàng Hồ Thu (Piano)
 • Hoàng Linh Hương (Piano)
Up