Conducting workshop with Nguyễn Phú Sơn – Young Artist Program

Conducting workshop with Nguyễn Phú Sơn – Young Artist Program

 • Conducting workshop with Nguyễn Phú Sơn – Young Artist Program
 • Conducting workshop with Nguyễn Phú Sơn – Young Artist Program
 • Conducting workshop with Nguyễn Phú Sơn – Young Artist Program
 • Conducting workshop with Nguyễn Phú Sơn – Young Artist Program
 • Conducting workshop with Nguyễn Phú Sơn – Young Artist Program
 • Conducting workshop with Nguyễn Phú Sơn – Young Artist Program
 • Conducting workshop with Nguyễn Phú Sơn – Young Artist Program
 • Conducting workshop with Nguyễn Phú Sơn – Young Artist Program
 • Conducting workshop with Nguyễn Phú Sơn – Young Artist Program
 • Conducting workshop with Nguyễn Phú Sơn – Young Artist Program
 • Conducting workshop with Nguyễn Phú Sơn – Young Artist Program
 • Conducting workshop with Nguyễn Phú Sơn – Young Artist Program
 • Conducting workshop with Nguyễn Phú Sơn – Young Artist Program
 • Conducting workshop with Nguyễn Phú Sơn – Young Artist Program
 • Conducting workshop with Nguyễn Phú Sơn – Young Artist Program
 • Conducting workshop with Nguyễn Phú Sơn – Young Artist Program
 • Conducting workshop with Nguyễn Phú Sơn – Young Artist Program
 • Conducting workshop with Nguyễn Phú Sơn – Young Artist Program
 • Conducting workshop with Nguyễn Phú Sơn – Young Artist Program
 • Conducting workshop with Nguyễn Phú Sơn – Young Artist Program
 • Conducting workshop with Nguyễn Phú Sơn – Young Artist Program
 • Conducting workshop with Nguyễn Phú Sơn – Young Artist Program
 • Conducting workshop with Nguyễn Phú Sơn – Young Artist Program
 • Conducting workshop with Nguyễn Phú Sơn – Young Artist Program
 • Conducting workshop with Nguyễn Phú Sơn – Young Artist Program
 • Conducting workshop with Nguyễn Phú Sơn – Young Artist Program

Thời gian và địa điểm

31/05/2020


Các nghệ sĩ

Nghệ sĩ

 • Nguyễn Phú Sơn (Conductor)
Up