20th Century Music Concert Series: Buổi hòa nhạc thứ nhất

20th Century Music Concert Series: Buổi hòa nhạc thứ nhất

 • 20th Century Music Concert Series: Buổi hòa nhạc thứ nhất
 • 20th Century Music Concert Series: Buổi hòa nhạc thứ nhất
 • 20th Century Music Concert Series: Buổi hòa nhạc thứ nhất
 • 20th Century Music Concert Series: Buổi hòa nhạc thứ nhất
 • 20th Century Music Concert Series: Buổi hòa nhạc thứ nhất
 • 20th Century Music Concert Series: Buổi hòa nhạc thứ nhất
 • 20th Century Music Concert Series: Buổi hòa nhạc thứ nhất
 • 20th Century Music Concert Series: Buổi hòa nhạc thứ nhất
 • 20th Century Music Concert Series: Buổi hòa nhạc thứ nhất
 • 20th Century Music Concert Series: Buổi hòa nhạc thứ nhất
 • 20th Century Music Concert Series: Buổi hòa nhạc thứ nhất
 • 20th Century Music Concert Series: Buổi hòa nhạc thứ nhất

Thời gian và địa điểm

22/03/2021


Các nghệ sĩ

 • Hoàng Mạnh Lâm, Oboe
 • Ngô Phương Vi, Piano
 • Yuki Urushihara, Trumpet
 • Dương Hồng Thạch, Piano
 • Phó Đức Hoàng, Piano
 • Lưu Đức Anh, Piano
Up